NEO TOOLS: W procesie produkcji wykorzystujemy starannie wyselekcjonowane materiały, a jakość narzędzi jest stale weryfikowania w trakcie rygorystycznych procedur kontrolnych. Nasze narzędzia spełniają najwyższe kryteria jakościowe. W efekcie tego jesteśmy w stanie zagwarantować najwyższą jakość, czego znakiem jest 25-letni okres ochrony gwarancyjnej na narzędzia mechaniczne NEO. Ochrona ta swoim zakresem obejmuje wszelkie wady produkcyjne i materiałowe, które zostały wykryte w okresie 25 lat liczonych od momentu zakupu produktu.

Wybierając NEO jakość dostajesz w standardzie.

WARUNKI GWARANCJI NARZĘDZI NEO

1. Produkty z grupy narzędzi mechanicznych oznaczonych znakiem towarowym „NEO”, określone w ust. 2 poniżej, są objęte 25-letnią gwarancją jakości (dalej: „gwarancja”).Gwarancja obejmuje wady produkcyjne
i materiałowe narzędzi ujawnione w okresie 25 lat od momentu zakupu, powstałe z przyczyn tkwiących wyłącznie w tych narzędziach.

2. Produkty objęte 25-letnią gwarancją :

- szczypce: standard, do zaciskania końcówek, do prac pod napięciem 1000V, precyzyjne, do pierścieni osadczych, budowlane, blacharskie, zaciskowe;

- ściągacze izolacji;

- obcinaki i noże do kabli;

- testery napięcia;

- narzędzia hydrauliczne: klucze do rur, szczypce do rur, klucze nastawne, obcinaki do rur, gratowniki, narzędzia do modelowania końcówek;

- wkrętaki: ślusarskie, do pobijania, do prac pod napięciem 1000V, precyzyjne, końcówki wkrętakowe, wkrętaki udarowe;

- nasadki i akcesoria: grzechotki, przedłużki, przeguby, pokrętła, uchwyty;

- klucze: płasko-oczkowe, płaskie, oczkowe, do pobijania, nasadowe, hakowe, trzpieniowe, fajkowe, do kół i świeć;

-szafki narzędziowe,

-suwmiarki,

-poziomice.

Pełna lista produktów objętych 25-letnią gwarancją jest dostępna w siedzibie producenta narzędzi NEO w Warszawie, przy ul. Pogranicznej 2/4 i na stronie www.neo-tools.com.

2a. Gwarancji udziela dystrybutor narzędzi wskazanych w ust. 2 powyżej, Grupa Topex Sp. z o.o. Spółka komandytowa, z siedzibą w Warszawie przy ul. Pogranicznej 2/4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 279074, NIP: 522-020-17-20, REGON 006713095 (dalej: „Gwarant”).

3. Gwarancją objęte są narzędzia NEO, używane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Gwarancja nie obejmuje produktów, które były niewłaściwie użytkowane,
w których dokonywano zmian konstrukcyjnych, oraz zużytych lub naprawianych przez Użytkownika lub osobę trzecią. Gwarancja nie obejmuje produktów w przypadku gdy nastąpiło ich naturalne zużycie.

4. W przypadku wystąpienia niesprawności narzędzia, użytkownik zobowiązany jest do:

- powstrzymania się od używania uszkodzonego sprzętu od chwili stwierdzenia usterki,

- dostarczenia do naprawy kompletnego narzędzia wraz z niezbędnymi dokumentami do punktu sprzedaży lub punktu serwisowego.

5. W przypadku kompletu narzędzi 25-letnia gwarancja obejmuje tylko uszkodzony produkt, a nie cały komplet.

6. Gwarant rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia produktu do punktu serwisowego wskazanego w ust. 4 powyżej. Z przyczyn niezależnych od Gwaranta wskazany powyżej termin może ulec zmianie, w szczególności gdy produkt wymaga dodatkowej ekspertyzy rzeczoznawcy lub wystąpią okoliczności mające postać siły wyższej uniemożliwiającej jego zachowanie np. :powódź, pożar, strajki, klęski żywiołowe, restrykcje importowe itp.

7. Ujawnione w trakcie użytkowania wady produktów NEO będą bezpłatnie usuwane, sposób usuwania wady określa Gwarant.

W przypadku uznania gwarancji uszkodzonego produktu, Gwarant dopuszcza następujące sposoby realizacji gwarancji: naprawa, wymiana produktu na nowy, wymiana produktu na nowy o podobnej charakterystyce, lub zwrot gotówki (ceny nabycia produktu) na podstawie dowodu zakupu. Realizacja wybranego przez Gwaranta sposobu usunięcia wady nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego.

8. Uprawnienia wynikające z gwarancji realizowane będą po przedstawieniu przez Użytkownika:

a. Dowodu zakupu (faktury lub paragonu)

b. Kompletnego produktu zgłaszanego gwarancyjnie;

9. Gwarancji nie podlegają:

a. Adaptery redukcyjne, ponieważ mogą zostać łatwo uszkodzone (ukręcone) zbyt dużym momentem osiąganym przez grzechotki z większymi czopami. Podczas pracy wymagającej użycia adapterów należy zachować szczególną ostrożność.

b. Uszkodzenie końcówki wkrętaków i końcówek wkrętakowych wynikające
z naturalnego zużycia.

c. Wkrętaki uszkodzone w wyniku użycia nadmiernego momentu obrotowego, skutkującego ukręceniem, złamaniem i wykruszeniem materiału.

d. Wykrzywione albo uszkodzone trzony wkrętaków, ponieważ są wyraźnym efektem ich niewłaściwego używania, między innymi jako pobijaków, dźwigni, dłut.

e. Nasadki, nasadki typu BIT mające zaokrąglone krawędzie zewnętrzne lub wyraźne znaki uderzeń (odpryski, rysy, wgniecenia) wokół prowadnicy, które jasno wskazują na stosowanie ich w połączeniu z kluczami udarowymi lub innymi napędami mechanicznymi. Współpraca elementów opisanych w punkcie 9e w połączeniu z kluczami udarowymi doprowadzi do szybkiego ich uszkodzenia.

f. Grzechotki i klucze, które mają wyszczerbienia, wyżłobienia i uszkodzenia, wskazujące na wyraźne używanie w stosunku do nich młotków lub innych niewłaściwych narzędzi.

g. Mechanizmy zapadkowe grzechotek o ile ich uszkodzenie jest wynikiem naturalnego ich zużycia.

h. Mechaniczne uszkodzenia produktu lub jego części,

i. Roszczenia z tytułu parametrów technicznych produktu o ile są one zgodne z podanymi przez producenta,

j. Uszkodzenia lub wady wynikające z niewłaściwego użytkowania, przechowywania, konserwacji,

k. Skutki samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez Użytkownika lub osoby trzecie,

l. Uszkodzenia powstałe pośrednio lub bezpośrednio wskutek zdarzeń zewnętrznych, np.: powódź, pożar, uderzenie pioruna i inne.

10. Gwarant nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkodę na mieniu lub zdrowiu wynikłą z użytkowania narzędzia, a stanowiącą następstwo jego użytkowania niezgodnego z jego przeznaczeniem lub warunkami eksploatacyjnymi ustalonymi przez producenta.

11. Gwarant nie odpowiada za bezpośrednie i pośrednie szkody i straty związane z użyciem lub niemożliwością użycia narzędzia.

12. Faktura lub paragon zakupu z datą sprzedaży jest dowodem akceptacji ww. warunków gwarancji.

13. Kwestie sporne rozstrzygać będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Gwaranta.

14. Niniejsze warunki gwarancji są ogólnodostępne w siedzibie Gwaranta.

15. Gwarant nie ma obowiązku dostarczyć Klientowi narzędzia zastępczego na czas naprawy gwarancyjnej.